Date Game Description 2 Ball 3 Ball 4 Ball 5 Ball
02/26/2021 11:34:00 PM NGA Night Georgia 497 3119 XXXXX
02/26/2021 11:30:00 PM LNM Late New Mexico 417 7373 XXXXX
02/26/2021 11:22:00 PM LNC Late North Carolina 963 3617 XXXXX
02/26/2021 11:12:00 PM LTEXN Late Texas Night 361 4532 XXXXX
02/26/2021 11:00:00 PM LVIR Late Virginia 439 9757 XXXXX
02/26/2021 11:00:00 PM LNE Late Nebraska 866 XXXX XXXXX
02/26/2021 11:00:00 PM LKEN Late Kentucky 381 2286 XXXXX
02/26/2021 11:00:00 PM LWAS Late Washington 025 XXXX XXXXX
02/26/2021 10:50:00 PM LIN Late Indiana 359 8442 XXXXX
02/26/2021 10:30:00 PM LLOU Late Louisana 720 2164 XXXXX
02/26/2021 10:29:00 PM LCT Late Connecticut 465 1601 XXXXX
02/26/2021 10:21:00 PM LCHA Late Chicago 934 8389 XXXXX
02/26/2021 10:20:00 PM LNY Late New York 312 7441 XXXXX
02/26/2021 10:10:00 PM LKS Late Kansas 827 XXXX XXXXX
02/26/2021 10:00:00 PM EWI Evening Wisconsin 803 0208 XXXXX
02/26/2021 10:00:00 PM LOK Late Oklahoma 423 XXXX XXXXX
02/26/2021 09:59:00 PM LIDA Late Idaho 450 XXXX XXXXX
02/26/2021 09:50:00 PM LIA Late Iowa 359 8442 XXXXX
02/26/2021 09:40:00 PM LMIA5 Late Miami 5 Ball XXX XXXX 98944
02/26/2021 09:40:00 PM LMIA Late Miami 445 6742 XXXXX